Det är nu vida känt att cancer är en genetisk sjukdom som utvecklas på grund av ansamlade mutationer i så kallade onkogener och tumörsuppressorgener. Vissa mutationer kan vara ärftliga eller orsakade av miljöfaktorer (rökning, UV från exponering för solljus, etc.). Specifika mutationer av tumörgener kan nu detekteras vilket ger en överblick av de molekylärbiologiska mekanismer som driver cancerutvecklingen. Deras påverkan på cancerutvecklingen kan också verifieras, vilket ger bättre möjlighet att analysera hur dessa mekanismer skulle kunna hindras av behandlingar. Dessa framsteg har stimulerat nya strategier för att skräddarsy cancerbehandlingar.

DNA search and Cancer

VÅRA LÖSNINGAR

OncoDEEP az első progresszív és integratív teranosztikai eszköz, amely a tumorban potenciálisan aktív gének Új Generációs Szekvenálás (NGS) technikával végzett elemzését használja önmagában vagy klasszikus molekuláris patológiai tesztekkel és a fehérjék szintjén történő mutációk hatásának validálásával kombinálva.
Det kliniska teranostiska verktyget OncoDEEP hjälper onkologer att välja behandling, baserat på tillgängliga godkända behandlingar och/eller behandlingar under utveckling i kliniska prövningar. OncoDEEPs sekvensering genomförs med hög täckningsgrad (från 500 till 1000x) vilket tar hänsyn till tumörens heterogena natur, och resultaten kan också verifieras med kompletterande molekylärbiologiska analyser.

Beskrivning

OncoDEEP består av en komplett molekylärpatologisk undersökning som inkluderar:
* Patologisk granskning och bekräftelse av diagnos
* Kartläggning av genetiska förändringar i tumörgenomet genom NGS-analys
* Bekräftelse på aktivering eller inhibering av proteinnätverk med IHC

Vi ger onkologer en integrativ medicinsk rapport som innehåller:
* En lista med molekylära förändringar (varianter och/eller mutationsnätverk) med relevans för patientens tumörtyp
* En lista över läkemedel rangordnade efter behandlingseffekt. Fullständig matchning av läkemedel mot patientens specifika cancertyp och läkemedel mot andra cancertyper
* Förteckning av relevanta kliniska prövningar av behandlingar med förmodad positiv effekt utifrån patientens tumörprofil.

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE är en individanpassad biomarkörsmetod som möjliggör finkänslig cancerövervakning med hjälp av vätskebiopsier (enkelt blodprov), och ger också tidiga indikationer om behandlingsval.

Beskrivning

OncoTRACE (RUO) ger en differentierad analys av tumörgenomet tillsammans med patientens normala DNA-genom. Analysen består av tre steg:
* Kartläggning av patientspecifika tumörbiomarkörer: individanpassade biomarkörer som kan vara mutationer, genetiska omflyttningar, etc
* Validering av upptäckta biomarkörer och utveckling av ett test för att påvisa dem i blodet
* Rutinmässig semikvantitativ analys av individanpassade biomarkörer genom ett enkelt blodprov

Detta test är endast avsett för forskning, men nyttan med biomarkörsanalys av vätskebiopsier har validerats i olika publikationer. Tiden det tar att upptäcka och validera individanpassade biomarkörer varierar. När testet har validerats kan resultat av därpå följande analyser var tillgängliga inom 5 dagar.

Fördelar

De finns flera fördelar med detta nya tillvägagångssätt:
* Extremt specifikt: biomarkörerna som analyseras med OncoTRACE är individanpassade och därmed specifika för patientens tumör;
* Mycket snabbt (analys på mindre än 5 dagar när de individanpassade biomarkörerna väl har validerats)
* Icke-invasivt ingrepp - enkelt blodtest för patienten
* Ökad känslighet, vilket möjliggör tidig upptäckt av återfall (jfr med avbildning som bara upptäcker tumörer större än 0,5 cm). Preliminära resultat visar att OncoTRACE upptäcker ett återfall 6 månader tidigare än klassisk bildbehandling
* Informationen är semi-kvantitativ vilket gör metoden mer exakt och ger en tidig indikation på respons på den valda behandlingen

Ett webbgränssnitt för att dela testresultat

När du har skapat ditt konto kan du använda OncoSHARE för att beatälla frakt-kit som ska användas för tumörtransport. Onkologer kan beställa OncoDEEP-analyser, ta emot rapporten som listar behandlingsalternativ och, om tillämpligt, de kliniska prövningar som är förknippade med rekommenderade läkemedel under utveckling. Dessutom kan onkologen dela denna rapport med en kollega för ytterligare medicinsk rådgivning, med en expert på området för högnivåanalys eller med ett kollegium av kollegor under ett möte för nämnden för molekylär cancer.

En omfattande och integrerad rapport

Efter en kort analys (7 dagar för OncoDEEP DX), får du via OncoSHARE tillgång till datan som genererats. Du kommer inte bara att få tabeller över resultaten med ogenomtränglig rådata, men även en tydlig representation av händelser efter prioritetsordning, från dem som har en djup inverkan på terapeutiska val till den polymorfism som är mest anekdotisk. En strukturerad summering, som kallas "Integrrad Biologisk Översikt", ger dig, på en enda sida, de grundläggande resultaten och de behandlingsalternativ som föreslås. Dessutom, eftersom endast ett webbgränssnitt kan göra det, ges en omfattande lista av all data som genererats med både nästa generations sekvensering och molekylär patologi, ned tills den minst signifikanta.

Mokup OncoSHARE

LOKALA REPRESENTANTER - SWEDEN

OncoDNA SA

logo and profile

Välj ett annat land