Сега е широко доказано, че ракът е генетично заболяване, като е факт, че мутациите в някои гени, напр. онкогени и тумор-супресорни гени, причиняват болестта. Мутациите могат да се предават още със зачатието (наследствен рак) или да са причинени от фактори на околната среда (тютюнопушене, UV от излагане на слънчева светлина и др.) Сега могат да бъдат откривани специфични мутации в туморните гени и така да се осигури молекулярен поглед върху механизмите, които стимулират растежа на тумора. Тяхното въздействие върху раковите сигнални пътища също могат да бъдат доказани, което позволява по-добър анализ на това, как тези механизми могат да бъдат прекъснати със съответно лечение. Този напредък е стимулирал нови подходи към индивидуализирането на лечението на рака.

ДНК изследване, сигнални пътища и карцином

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

OncoDEEP е първато прогресивно и всеобхватно тераностично изследване на рака, което използва Следващо Поколение Секвенационен анализ на потенциално активни гени в самия тумор или в комбинация с класическо молекулярно-патологично тестване и валидиране на въздействието на мутациите на ниво протеини и сигнални пътища.
OncoDEEP клиничните тераностични услуги помагат на онколозите в избора на лечение, основаващо се на таргетни терапии на пазара в момента или в процес на разработване в клинично изпитване. OncoDEEP секвенирането гарантира дълбоко покритие (от 500 до 1000 пъти), което взема предвид хетерогенността на тумора и може да бъде потвърдено и извършено съвместно с използването на специфичен за рака ИХХ панел и други молекулярно-патологични анализи.

Описание

OncoDEEP съдържа пълен патологичен и молекулярен анализ, включително:
* Патологичен доклад
* Картиране на генетични промени (мутации и амплификации) чрез NGS
* Потвърждение на активирането на низходящи сигнални пътища и резистентност чрез ИХХ.

Ние даваме на онколозите всеобхватен медицински доклад, който включва:
* Списък с молекулярните промени (варианти и/или сигнални пътища), които са от значение за тумора на пациента.
* Списък на лекарствата, които биха могли или не биха могли да бъдат от клинична полза за пациента (класифицирани в зависимост от регистрационния им статус)
* Списък на клинични проучвания на разположение за посочените по-горе лекарства

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE е нашия индивидуализиран биомаркерен подход за наблюдение за лекарствена чувствителност на рака като се използва течна биопсия (прост кръвен тест). Той също така дава показатели за ранен отговор на рака към избраното лечение.

Описание

OncoTRACE (RUO) дава диференциален анализ на туморния геном и на нормалния ДНК геном на пациента. Анализът се състои от три стъпки: * Откриване на биомаркери, специфични за тумора на пациента: индивидуални биомаркери, които може да са мутации, генетични пренареждания и др.
* Валидиране на откритите биомаркери и разработването на тест за откриването им в кръвта
* Рутинен полуколичествен анализ на индивидуалните биомаркери в проста кръвна проба

Този тест се доставя само за изследователски цели, въпреки че ползата от биомаркерите от течната биопсия е валидирана в различни научни публикации. Откриването и валидирането на персонализирани биомаркери е стъпка, за която необходимото време е доста непредсказуемо. Въпреки това, веднъж след като теста е бил валидиран, анализът на биомаркерите в кръвта е много бърз (по-малко от 5 дни).

Предимства

Диагностичните предимства на този нов подход са очевидни:
* Изключително специфичен: Това са персонализирани биомаркери, специфични за тумора на пациента
* Много бърз (анализ за по-малко от 5 дни, когато персонализираните биомаркерите са валидирани)
* Не е инвазивна интервенция: обикновена кръвна проба
* По-голямата чувствителност позволява по-ранно откриване на рецидиви – (за сравнение, изображението открива само тумори, по-големи от 0,5 см). Поради това, рецидив може да се открие 6 месеца по-рано отколкото с изображението.
* Информацията е полу-количествена, което означава по-точна диагноза и наличие на по-ранен индикатор за отговор към прилагано лечение.

Уеб интерфейс за споделяне на резултатите от тестването

След като създадете профила си, можете да заявите получаване на транспортен кит за изпращане на туморната проба. Онкологът може да поръча OncoDEEP анализи и да получи доклад, който изброява възможностите за лечение и, ако е приложимо, на наличните клиничните изпитвания с препоръчани лекарства в развитие. Също така, онкологът може да сподели този доклад с колега за втора медицинско мнение, с експерт в областта на анализа на високо ниво или с колегиум по време на молекулярен борд.

Задълбочен и цялостен доклад

След кратко време за анализ (7 дни за OncoDEEP DX), вие ще имате достъп до генерираните данни чрез платформата OncoSHARE. Това няма да бъдат само изготвени таблици с резултати от неинтерпретирани сурови данни, а ще ви бъде дадена ясна представа, изброявайки събития по ред на важност, от тези, които имат дълбоко въздействие върху терапевтични възможности, до най-редкия полиморфизъм. Структурирано резюме, наречено "Интегриран Биологичен Преглед", ще Ви представи в една страница основните заключения и предложените възможности за лечение. Също така, тъй като само един уеб интерфейс може да го направи, всички генерирани данни чрез използваните секвениране от следващото поколение и молекулярна патология са изброени изчерпателно до най-малко значимите.

Mokup OncoSHARE

Представител за България - BULGARIA

Изберете друга страна